APPLICATIONS

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności pośrednictwa pracy, prowadzonej przez Norspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Zwycięzców 28/37, w tym na udostępnianie tych danych podmiotom zagranicznym (potencjalnym pracodawcom).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Norspol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938) przy ul. Zwycięzców 28/37,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod0001@zontekiwspolnicy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi